همسایه مون دیشب بچه ١٢ ساله شو برده خرید


یه کت مارک واسش خریده . . . .حساب کردم میشه با پول اون کت

٢٠٠ متر زمین ویلایی دو نبش خرید

اونوقت من ١٢ سالم بود . . . بابام صدام میکرد بیا

میرفتم . . . میگفت سر این سیمو بگیر تو دستت

میگرفتم . . . . میگفت چیزیت نشد؟؟

میگفتم : نه . . .   میگفت :پس نوله

اون یکی فازه . . .  یعنی یه فازمتر نمی خرید،

از من استفاده میکرد