اینقدر گوشی دستمه که میذارمش زمین گریه میکنه

بی تربیت بغلی شده . . .