وسعت دید خانمها:
.
.
.
.

دیدن یک تار موی شرابی روی کت شوهر !!!

ندیدن تیر برق موقع رانندگی!!!