یکی از افتخارات دوران ابتدایی من اینه که

 مبصر کلاس بودم . . .

وقتی کسی درس نمره کم میگرفت معلم به من میگفت :

ببرش دفتر بگو که درس نخونده...

اون لحضه حس پلیس بین المللو داشتم .. .

چه فازی داشت لا مصب!!